Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST (KROUŽKY), PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ akce

dále „obchodní podmínky“

I. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích mimoškolních služeb (dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen žák, ale i jeho zákonný zástupce. Právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

 

 

II. Identifikační údaje poskytovatele

Ivana Urbanová
Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 10300
IČ: 04229096

III. Poskytované služby

Organizace kroužků a příměstských táborů, exkurzí a dalších vzdělávacích programů a akcí pro děti a mládež (dále společně též „akce“ nebo „aktivita“).

 

IV. Vznik smluvního vztahu

Vyjádření zájmu klienta

Na základě projeveného zájmu klienta (osobně, telefonicky, e-mailem, vyplněním papírové přihlášky, přihlášením na internetu) poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti žáka na akci, zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb, podmínky uspořádání akce, termíny a další související okolnosti.

Klient vyjadřuje svůj souhlas se sdělenými podmínkami poskytnutí poptávané služby a těmito obchodními podmínkami podáním (doručením) písemné přihlášky/objednávky poskytovateli. Přihláška/objednávka se považuje za doručenou též předáním vedoucímu kroužku, tábora či jiné aktivity organizované poskytovatelem. Za doručenou se považuje i písemná přihláška/objednávka zaslaná e-mailem na email krouzky-kolovraty@seznam.cz nebo přihlášení klienta online prostřednictvím webu www.ivanaurbanova.cz .

 

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká doručením písemné přihlášky/objednávky poskytovateli. Klient odevzdáním přihlášky/objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah vzniká i doručením přihlášky/objednávky e-mailem nebo registrací na internetu.

V. Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada bude provedena ve dvou splátkách - záloha  ve výši 1990 Kč musí být uhrazena do 14 dnů po obdržení faktury,  doplatek poté do 30.4.2024, a to jedním z těchto způsobů:

  • převodem na účet poskytovatele; poskytovatel klientovi sdělí částku, variabilní symbol a číslo účtu
  • v případě výslovného požadavku klienta, například v případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta, apod.), je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci; údaje pro vystavení faktury klient dodá poskytovateli; poskytovatel vystaví fakturu se 14 denní splatností
  • ve výjimečných případech lze provést úhradu hotově; v takovém případě klient obdrží od poskytovatele o provedené platbě daňový doklad

 

 

VI. Překážky na straně klienta

Nemoc

V případě nemožnosti žáka účastnit se z důvodů dlouhodobé nemoci v době trvání kroužku, tábora nebo jiného vzdělávacího programu pro děti a mládež, na který je přihlášen, oznámí klient poskytovateli tuto skutečnost bezodkladně písemnou formou a doloží potvrzení lékaře. Za tuto písemnou formu lze pokládat i doručený e-mail. Poskytovatel přijetí tohoto oznámení klientovi potvrdí. U kroužku se za dlouhodobou nemoc považuje nemoc delší než tři týdny, v případě tábora nemoc delší než tři dny.

 

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem odeslání lékařského potvrzení o nemoci, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení klienta poskytovateli.

Ke dni ukončení smluvního vztahu provede poskytovatel vyúčtování již poskytnutých nebo zajištěných ( objednaných) služeb. Ve vyúčtování poskytovatel zohlední zejména fixní náklady aktivity a absolvované hodiny. Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování odečíst administrativní storno poplatek ve výši 300,- Kč. 

 

Jiné

V případě neúčasti klienta na některých lekcích dané aktivity z jiného důvodu na straně klienta než je dlouhodobá nemoc nevzniká klientovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani její části. Nárok klienta na vrácení zaplacené ceny (nebo její části v případě onemocnění v proběhu konání aktivity) vzniká pouze v případě úplného ukončení smluvního vztahu z důvodu dlouhodobé nemoci, jak je popsáno výše.

 

Poskytovatel je oprávněn vyloučit klienta z aktivity z důvodu porušování školního řádu školy, v níž je aktivita organizována nebo z důvodu chování narušujícího organizaci a vedení aktivity. V případě takového vyloučení je klientovi vrácena poměrná část ceny za služby klientem z důvodu vyloučení neposkytnuté snížená o 50% (fixní náklady na služby).

 

VII. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni oznámení o zrušení aktivity. V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu. V těchto obou případech překážek na straně poskytovatele bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají. V případě, že aktivita nebude vůbec zahájena, vrací poskytovatel klientovi celou uhrazenou cenu za aktivitu.

 

Kroužek nebo jinou aktivitu může poskytovatel zrušit i z jiných objektivních důvodů (např. uzavření škol, karanténa apod.). O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

 

V případě zrušení kroužku před jeho zahájením má klient nárok na vrácení 100% uhrazené ceny. 

 

VIII. Storno podmínky poskytování služeb

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných lekcí aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Tyto storno podmínky platí pro všechny služby poskytované podle těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně.

 

Storno poplatky při odhlášení dítěte z příměstského tábora

  • V případě zrušení účasti 35-15 dní před zahájením tábora činí storno poplatek 50 % z celkové ceny tábora.
  • V případě odhlášení 14 a méně dní před zahájením tábora činí storno poplatek 80 % z celkové ceny tábora.
  • Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování odečíst administrativní storno poplatek ve výši 300,- Kč, a to v případě, že bude zrušeno 36 a více dní před zahájením tábora. 

 

IX. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (propozice, leták, školní vzdělávací program, projekt, objednávkový list apod.). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky/objednávky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

 

X. Vratky

Pokud v souladu s těmito obchodními podmínkami vznikne klientovi nárok na vrácení ceny nebo části ceny za službu, vrátí poskytovatel klientovi cenu, resp. její část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatek vypočtený podle bodu VI. resp. VIII. těchto obchodních podmínek.

Vratku provede poskytovatel na účet klienta na základě písemné žádosti klienta o vrácení ceny resp. její části. Žádost o vrácení ceny nebo její části musí zejména obsahovat jméno a příjmení klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu a číslo účtu, na něž má být cena nebo její část vrácena. Žádost o vrácení ceny nebo její části musí být klientem poskytovateli doručena do 14 dnů od vzniku nároku na vratku na email krouzky-kolovraty@seznam.cz.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

 

XI. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného či nouzového stavu, živelné katastrofy, pandemie a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele v důsledku změny zákona či jiného legislativního opatření nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XII. Osobní údaje, souhlas se zpracováním

Podmínky zpracování osobních údajů klienta jsou obsahem dokumentu „zásady zpracování osobních údajů“, který je klientům dostupný na stránkách poskytovatele www.ivanaurbanova.cz .

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek. Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito VOP a všechna jejich ustanovení považuje za srozumitelná.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník pokud je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím portálu k tomu určeném. 

 

 

Obchodní podmínky jsou platné od  31. 01. 2024.